English

Co-roinn Chille Chonbhail - Leasanan Gàidhlig.

Tha na leasanan seo tòiseachadh aig leasan 26 freagarrach do luchd-tòiseachaidh le beagan a bharrachd eòlais agus aig an ìre thoiseach Speaking our Language Sreath 2.

Tagh bhon leanas gus ur toirt gu leasan a bhios freagarrach dhuibh.

An ùrachadh mu dheireadh 24mh Iuchair 2010.

 • Leasan 26     Ag innis cò ris a tha cuideigin coltach agus ma tha sibh eòlach orra.
 • Leasan 27     Ag innis mu dheidhinn feartan daoine no rudan - Cuimhneachadh daoine - a' sireadh beachdan
 • Leasan 28     Faighneachd dè tha cuideigin a dèanamh
 • Leasan 29     Faighneachd càite bheil cuideigin a' dol agus dà tha iad a dèanamh agus mar a fhreagrais sibh
 • Leasan 30     Ag innis dè tha sibh a dèanamh air latha dheth.
 • Leasan 31     A tuigsinn seantansan tro bhith cleachdadh abairtean eile.
 • Leasan 32     Ag innis mar a tha sibh a faireachdainn.
 • Leasan 33     A cuir gnìomhairean chun an tràth caithte
 • Leasan 34     An tràth caithte ann an suidhicheanan làitheil
 • Leasan 35     Lèirmheasan mu Ghàidheil ainmeil
 • Leasan 36     Ag innis mu dheidhinn tachartasan làitheil is eile
 • Leasan 37     Ag innis mu dheidhinn do gu agus a righinn obair is eile.
 • Leasan 38     Faighneachd dè 's àbhaist cuideigin e bhith dèanamh feasgar agus cuir-seachadan.
 • Leasan 39     Ag iarraidh agus a thoirt no diùltadh cead rudeigin a dhèanamh.
 • Leasan 40     Ag iarraidh bruidhinn ri cuideigin agus a thoirt cead no nach eil.
 • Leasan 41     Faighneachd cuin a bhios cuideigin saor airson coinneachadh.
 • Leasan 42     Faighneachd a bheil an t-acras no am pathadh air cuideigin agus dè ghabhas iad.
 • Leasan 43     Faighneachd dè ghabhas cuideigin agus ag rà gu bheil sibh air gu leòr fhaighinn.
 • Leasan 44     Ag òrdachadh bho chlàr-bìdh ann an taigh-bìdh.
 • Leasan 45     Ag ràdh dè dh'fheumas tachairt agus dè nach fheum sibh dèanamh.
 • Leasan 46     Ag ràdh dè dh'fheumas sibh a thoirt leibh air làithean saora.
 • Leasan 47     Ag iarraidh stùireadh, là dheas agus chlì.
 • Leasan 48     Fhaighneachd mar a gheibh sibh gu àite. Dòighean siubhail.
 • Leasan 49     Ag obrachadh a-mach mar a gheibh sibh gu àite agus faighneachd mu làithean saora.
 • Leasan 50     Ag innis cuin a tha sibh a dol gu àite agus dè cho fada.
 • Air ais dhachaigh

  <