English

Co-roinn Chille Chonbhail - Leasanan Gàidhlig

A’ cumail taic ri a’ Ghàidhlig ann an sgìrean Inbhir Chluaidh, Rinn Friù agus Rinn Friù an Ear.

Faodaidh neach sam bith an làrach-lìn a chleachdadh

Tha na stuthan anns an fharsaingeachd air an togail bho 'Speaking our Language' le Cànan le rudan eile air an cur riutha mar a tha iomchaidh.

Thèid an làrach-lìn ùrachadh nuair a bhios leasanan ùra ri fhaighinn.

Tagh bhon leanas gus ur toirt gu na leasan a bhios freagarrach dhuibh.

An ùrachadh mu dheireadh 24mh Iuchair 2010.